Srpen 2006

TATRA 815 AV 14

28. srpna 2006 v 11:48 | Stanislav Grim |  Hasičské modely/Fire models
Papírový model Tatra 815 AV 14 vydala firma PMHT.
fotky ze stavby:
kola se vzorkem a patinou z křídového prachu:
rám s retuší stékající rzi:
Tak a jsou tu fotky motoru a podvozku:
brzdové hadičky
motor:
Tak jsem trochu pokročil a udělal interiér. Trochu to vázne s kompletací kabiny, tak jsem začal dělat na nástavbě fotky budou příště.
VRVN
A nakonec vylepšená palubovka:-)
Tak jsem se konečně pustil do kabiny s interiérem.
Kabina je konečně hotová.
Konečně dělám na nástavbě.
Výložník.
Hotový naviják.
A nakonec nastavovací zrcátka:o)
Pokračoval jsem kabinou pro jeřábníka (vlastní výroba)
Vylepšení háku a kladek
Hydraulika na rameni.
Hotová točna.
Výfuk.
!!!HOTOVO!!!

SATURN S 5

19. srpna 2006 v 17:45 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
SATURN S 5
Dýchací přístroj SATURN S 5 je isolační vzduchový dýchací přístroj.
Vdechovaný vzduch se odebírá z 5 l ocelové lahve přes plicní automatiku.
Vydechovaný vzduch uniká ventilovou komorou do atmosféry.Proto Vás tento přístroj poskytuje úplnou nezávislost na okolní atmosféře, to zn.,
že Vám umožňuje pobyt v prostoru s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru,kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin.
Vzhledem k tomu ,že dechové odpory přístroje jsou nízké a okamžitý průtok vzduch značný,přístroj umožňuje i těžké práce v zamořeném prostoru.
PARAMETRY:
1.plnící tlak vzduchu 200 kp/cm2
2.vodní obsah lahve 5 l
3.zásoba stlačeného vzduchu 1000 l
4.otevírací podtlak automatiky
při 100 kp/cm2 20 kp/m2
5.vdechový odpor při průtoku
50 l a vstup. Tlaku 100 kp/cm2 22 kp/m2
6.maximální okamžitý průtok
při 100 kp/cm2 500 l/min
7.výdechový odpor při průtoku 30l/min 8 kp/m2
8.doba ochrany uživatele při spotřebě
30 l/min 33 min
9.varovná píšťala signalizuje při poklesu
tlaku na 40 +- 10 kp/cm2
10.pohotovostní váha přístroje 12 kg
ČINNOST PŘÍSTROJE:
Jestliže se uživatel dýchacího přístroje nadechne,vzniká v jeho ústech podtlak.Tento podtlak se přenáší vrapovou hadicí pod membránou plicní automatiky.Membrána se začne pohybovat směrem dolu a pomocí speciálního pákového mechanizmu otevírá kuželku automatiky která až dosud bránila průtoku stlačeného vzduchu z lahve do automatiky.Podle výše podtlaku pod membránou to zn. Podle hloubky nádechu,proudí odpovídající množství vzduchu do automatiky,prochází injektorem do vrapové hadice,úst a plic uživatele.
Po skončení nádechu podtlak pod membránou zaniká,membrána se vrací do původní polohy a kuželka automaticky opět průtok vzduchu uzavře.Při výdechu vzniká v dýchacím systému přetlak,který otevře membránu ventilové komory a vydechovaný vzduch uniká do atmosféry.Tento cyklus se při dalším nádechu opakuje.
287
1

Aktualizace

15. srpna 2006 v 9:51 | Stanislav Grim
Přidány fotky Tatry 815 CAS 32 ze stanice HZS Most.

Nůž RESCUE

9. srpna 2006 v 18:28 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
NŮŽ RESCUE
Jedná se o vyhazovací záchranný nůž, který je určen nejen pro záchranáře, ale i pro každého, kdo se ocitne v prekérní situaci při záchraně životů (např.: autonehodě)
Skládá se ze tří částí, které jsou uchyceny v robustní konstrukci žluté barvy pro snadné nalezení. Vytvarovaná rukojeť a zdrsnění střenek umožňuje lepší manipulaci. K řezání bezpečnostních pásů, měděných vodičů, ale i jiných materiálů slouží ostří čepele, které je speciálně vytvarováno a oble zakončeno pro bezpečnou manipulaci. Další částí je řezák skla, který je po otevření zajištěn pojistkou, jeho hlava obsahuje šest kamenů pro běžné sklo, ale dají se vložit i kameny na tvrzené sklo. Je doplněn otvíračem lahví a odstraňovačem izolace vodičů. Na konci konstrukce je kladívko k vytloukání skla, ale také se dá použít při vyklopení jako šroubovák a na otevírání hlavních uzávěrů a dalších skříněk.
Závěrem pár technických údajů:
Délka…………………………137 mm
Délka čepele……………….91 mm
Šířka čepele………………..23 mm
Hmotnost…………………..186 g

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

3. srpna 2006 v 9:47 | Stanislav Grim |  Požární taktika
HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Slouží k rychlím likvidacím vznikajícího požáru slouží přenosné, pojízdné a přívěsné hasící přístroje.

Podle použitého hasiva rozeznáváme několik druhů hasících přístrojů:
- vodní
- pěnové
- práškové
- CO2
- halonové

Vysvětlení některých symbolů vyskytujících se jako označení přístrojů:
W -vodní
VP -vzduchopěnový
P -práškový s práškem na bázi hydrouhličitanu sodného
PG -práškový s práškem na bázi fosforečnanu amonného
CO2-hasící přístroj plněný oxidem uhličitým
H -hasivo je vytlačováno pomocí plynu uloženého v tlakové patroně nebo lahvi
L -k vytlačení hasiva se používá vzduch stlačený v přístroji
i -tlaková patrona je uložená uvnitř hasícího přístroje
N -přístroj není mrazuvzdorný
6 -číselné označení udává množství hasiva(v kg nebo v l)

Rozeznáváme čtyři třídy požárů:
Třída A-hoření pevných látek hořící plamenem nebo žhnoucích (kromě kovů,např.:dřevo,uhlí,textil,papír,seno,sláma,plastické hmoty,rašelina)
Třída B-hoření kapalných látek hořících plamenem (např.: benzín,nafta, petrolej,olej,barvy a laky,ředidla,alkoholy,éter,aceton,toluen,sirouhlík)
Sem patří i látky za běžné teploty tuhé, ale zkapalňující za zvýšené teploty při požáru,např.:tuky,vosky,mazadla,asfalt,pryskyřice.
Třída C-hoření plynných látek hořících plamenem (např.:metan, propan-butan,svítiplyn,zemní plyn,vodík,acetylen)
Třída D-hoření lehkých kovů (např.:hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

VODNÍ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
Jsou plněny vodou s přísadou chemikálií pro zajištění mrazuvzdornosti.
Do činnosti se uvádějí ve svislé poloze úderem rukou na nárazník-tím se uvolní výtlačný prostředek (CO2)z uvnitř umístěné tlakové patrony,které vytvoří v přístroji provozní tlak.Zhruba po 5 s. stisknutím pistolové proudnice uvolníme proud hasiva,které usměrňujeme hadičkou s pistolovou proudnicí do ohniska požáru.Hašení lze přerušit uvolněním páky proudnice.
Voda má vysoké měrné i výparné teplo,její chladící efekt je vinikající.
Hasí proto především ochlazováním. Druhotný efekt je dusivý-vznikající vodní pára inertizuje okolí (zamezuje přístupu vzdušného kyslíku).
Používají se pro požáry třídy A. Nehodí se pro hořlavých kapalin a plynů nebo tam,kde hrozí velké škody promáčením.
Nesmějí se použít pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení látek třídy D.
Technické údaje:
typ přístroje - W 10 Hi-1 / W 6 Hi-2
Množství hasiva - 10l / 6l
Hmotnost přístroje - 20 kg / 11,7 kg
Dostřik - 6-8 m / 3-4 m
Doba činnosti - 60 s / 40 s

PĚNOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Dnes se používají přístroje na pěnu vytvořenou mechanickým způsobem- vzduchopěnové.Do činnosti se uvádějí v poloze dnem vzhůru úderem nárazníku na tvrdý předmět.Uvolněný výtlačný plyn (CO2)z uvnitř umístěné tlakové patrony vytvoří provozní tlak.Vodní roztok pěnidla je vytlačován z přístroje do výstřikové hubice,kde kde dochází k jeho napěnění.Jako pěnidlo se používá Afrodon.
Hasební účinek je především dusivý-vrstva pěny zabraňuje přístupu vzdušného kyslíku i přístupu tepla z plamene na povrch hořlaviny.
Druhotný účinek je chladící.
Používá se pro požáry třídy A a B,tzn. pro hašení pevných organických látek jako přístroje vodní a pro hašení hořlavých kapalin s výjimkou polárních kapalin (alkoholy,aldehydy,ketony,étery)které pěnu rozkládají.
Nesmějí se používat pro hašení požárů elektrických zařízeních pod napětím a pro hašení látek třídy D.

PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Jsou plněny práškem na bázi fosforečnanů amonných.Tento prášek vytváří na žhnoucích hmotách glazuru,zabraňuje přístupu vzduchu a při
Jeho rozkladu vzniká amoniak,který působí ANTIKATALYTICKY.Protože je vhodný téměř na všechny druhy požárů,je označován jako prášek univerzální.
Principem hašení požárů pomocí prášků je fyzikálně-chemický účinek.
Dopravíme-li do plamene oblak prášku,odevzdají energeticky bohaté radikály,vznikající při hoření,svojí energii částicím prášku obdobně jako při nárazu na stěnu nádoby.Tím se jejich energie zvětší natolik,že již nemohou podporovat řetězovou reakci a plamen uhasíná.Prášky nemají chladící účinek.
Používají se na požáry třídy A,B a C a pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.
Nelze je použít k hašení volně ložených tuhých látek,které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch.Rovněž nelze hasit požáry třídy D a stroje a přístroje citlivé na prach.
Uvádění v činnost u typu PG 6 Hi-1 a PG 10 Hi-1 je obdobně jako u přístrojů vodních-úderem rukou na nárazník se uvolní plyn z uvnitř uložené tlakové patrony a vytlačuje prášek přístroje.Před začátkem hašení je třeba 3 až 4 sekundy vyčkat do vytvoření provozního tlaku v přístroji.Hašení lze přerušit pákou na práškové proudnici.
Přístroje typu PG 2 L se uvádějí v činnost pomocí pistolové spouště umístěné na ventilu.Není nutno vyčkat vytvoření provozního tlaku.Tento přístroj je pod stálím tlakem (stlačeného vzduchu).
U typu PG 2 Hi je uvnitř přístroje uložena tlaková patrona s CO2. Do činnosti se uvádí po vytažení zajišťovací pojistky stlačením páky ventylu.
Práškové přístroje se s výhodou používají tam,kde nesmí dojít k poškození chráněných materiálů vodou nebo pěnou(archívy,galerie, knihovny, apod.).Přístroje se při hašení nesmějí otáčet dnem vzhůru,došlo by k úniku výtlačného plynu.

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ CO2
Jsou to vysokotlaké ocelové lahve se stlačeným oxidem uhličitým(CO2).
Do činnosti se uvádějí buď pomocí pistolové spouště (u typu CO2 1,5), stisknutím páky ventilu (u typu CO2 1,5 H-1) nebo rychlím otevřením uzavřeného ventilu pomocí ručního kolečka(u typu CO2 6).
Pozor!Při pomalém otevíráním ventilu by mohlo dojít k zamrznutí ventilu a k selhání přístroje.U typu CO2 1,5 a CO2 1,5 H-1 je přímo k ventilu připojena proudnička na CO2,u typu CO2 6 je k ventilu připojena vysokotlaká hadice s proudnicí na CO2.V proudnici se část uvolněného plynu mění v pevné CO2(sníh).
Ruční hasicí přístroj CO2 nesmějí být uložené v místech s teplotou přesahující 35 stupňů celsia,protože by mohlo dojít k jejímu samovolnému vyprázdnění.Přístroje CO2 6 se pro vysokou hmotnost nezavěšují na zeď,ale staví se na zem a ke stěně se uchycují řetízkem.
Při zásahu s hasícím přístrojem CO2 držíme přístroj zásadně za rukojeť.
V žádném případě jej nesmíme držet za hadici nebo proudnici,protože bychom mohli utrpět vážné omrzliny.
Hlavní hasební efekt je ZŘEĎOVACÍ a DUSIVÝ-CO2 snižuje obsah vzdušného kyslíku v okolí požáru.Chladící účinek sněhuCO2 je zanedbatelný vzhledem nízkému sublimačnímu teplu.Větší význam má sníh proto,že sublimací uvolňovaný plyn doplňuje interní atmosféru v místě požáru.
Jsou vhodné na hašení požárů třídy B a C a elektrických zařízení všeho druhu.Nelze je použít k hašení volně ložených tuhých látek,které by mohl proud plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch (práškovité a vláknité materiály,hobliny apod.).
Pozor! Nesmějí se používat pro požáry tuhých žhnoucích látek a na požáry třídy D pro nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého a nebezpečí exploze! Pozor na vysokou koncentraci CO2 v uzavřených místnostech! Pozor na možnost vzniku omrzlin! Nedoporučuje se používat pro hašení jemných elektronických zařízení pro možnost vzniku kyseliny uhličité a koroze zařízení.

Guestbook

3. srpna 2006 v 9:09 | Stanislav Grim |  Guestbook a kontakt/contact
Sem můžete psát své dotozy, připomínky, to co by jste zde změnili a co by jste zde chtěli.nebo na mail: firepatch@seznam.cz
Počítadlo spuštěno 19.10.2006

HASEBNÍ LÁTKY

2. srpna 2006 v 16:50 | Stanislav Grim |  Požární taktika
HASEBNÍ LÁTKY
Třídy požárů:
A -hoření pevných látek
B -hoření kapalných látek
C -hoření plynných látek
D -hoření lehkých kovů

Hasební látky je možné rozdělit do těchto hlavních skupin:

VODA
PĚNA
INERTNÍ PLYNY
PRÁŠKY
HALONY

VODA:
Nejdostupnější,nejlacinější,nejpoužívanější
Její hasební efekt - ochlazující (dusivý, zřeďovací a dělící)
Možnost použití : na třídu A, na třídu B - polární kapaliny
Polární kapaliny - mísí se s vodou
Nepolární kapaliny - nemísí se s vodou
Nepoužívat : na nepolární kapaliny , el. vedení a zařízení pod napětím
Látky, které mohou z vodou nepříznivě reagovat, hořlavé kovy, hořící saze, žhnoucí uhlí. Aby byla voda použitelná pro hašení požárů látek, které vodu odpuzují (uhelný prach, bavlna, korek), musí se k ní přidat smáčedlo. Tím se sníží povrchové napětí vody a dojde k většímu smáčení povrchu hořlavé látky. Dochází ke snížení spotřeby vody až o ½.

PĚNA:
Podle způsobu výroby rozlišujeme pěnu chemickou a vzduchomechanickou
Nejběžnějším a nejužívanějším způsobem dělení pěn je rozdělení podle čísla napěnění
1. pěny těžké s číslem napěnění do 6 - 20
2. pěny střední od 20 - 200
3. pěny lehké nad 200 ( až 1000 )
Číslo napěnění je poměr objemu vyrobené pěny k objemu použitého roztoku pěnidla. Pěna se používá při hašení požárů hořlavých kapalin ( třídy B ) . Vytváří na hladině celistvou vrstvu, která zabrání přístupu vzduchu a znemožňuje další vývin hořlavých par. Hlavním hasebním účinkem je efekt dusivý. Těžká a střední pěna má částečně chladící efekt.
Pěny ( těžké a střední ) se nesmí používat při hašení :
-požárů lehkých kovů
-požáru karbidu vápníku
-el. zařízení pod napětím
-hořících sazí, roztaveného železa a žhnoucího uhlí

INERTNÍ PLYNY:
Oxid uhličitý CO2 - je vhodný pro hašení el. zařízení pod napětím, požáry hořlavých kapalin a plynů převážně v uzavřených místnostech.
Dusík N2
Argon
nepoužívat na požáry třídy D

HASEBNÍ PRÁŠKY
Rozděluje na univerzální ( třídy ABC)
speciální (třídy BC, M - prášky hasící kovy)
Hasební efekt se zakládá na přerušení reakce hoření - inhibice.
Použití i u hořlavých kapalin a plynů, způsobuje sfouknutí plamene. Protože prášky nemají ochlazující efekt může vzniknout opětovné vznícení. V kombinaci s pěnou využití při hašení velkých požárů hořlavých kapalin. Nevýhodou je použití na citlivé přístroje a zařízení, elektroniku. Zákaz použití na hašení hořlavých prachů dochází k jejich rozvíření a následnému výbuchu. Hnací médium je dusík.

HALONY:
Halony mají dobrou účinnost při hašení požárů třídy B a C a požárů ve spojení s el. zařízením pod napětím. Jsou vhodné pro hašení přístrojů jemné mechaniky a elektroniky.
Většínou nehasí požáry třídy A
nesmí se používat při hašení:
lehkých alkalických kovů ( prudké reakce )
uzavřených nebo nevětratelných místností a prostor.
Postupně se od nich upouští.

19.7.2006 Chomutov

2. srpna 2006 v 9:33 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
U TRATI HOŘELA TRÁVA
Dne 19.7. byl nahlášen požár na OPIS HZS Ústeckého kraje stanice Chomutov ve 14:55 požár travního porostu u trati. Na místo byla vyslána jednotka HZS ČD Chomutov s Tatrou 148 CAS 32.Jednotka po průzkumu zjistila, že hoří v rozsahu 3 km několik ohnisek a žádá o posily. Na místo byly vyslány další jednotky z HZS Chomutov s Tatrou 815 CAS 32, VEA Mitsubishi,vyšetřovací vozidlo, SDH Chomutov (Mýtná) s Liaz 101 CAS 25, SDH Jirkov s Tatrou 815 CAS 32, ZIL 131 CAS 16, VEA, SDH Málkov s Tatrou CAS 32.
Po příjezdu první jednotky bylo vypnuto el. napájení koleje ve směru požáru a po 20 min bylo vypnuto i na druhé koleji.
Požár byl lokalizován v 18:20 poté se už dohašovaly doutnající místa.
Foto a text Stanislav Grim

Požár na skládce CELIO

2. srpna 2006 v 9:02 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Fotky z požáru skládky starých železničních přažců v Litvínově.

Stavba modelu Praga Goldon CAS 24

1. srpna 2006 v 19:18 | Stanislav Grim |  Hasičské modely/Fire models
Zde jsou fotky ze stavby modelu Praga Goldon CAS 24, který vydala společnost PMHT.
samostatný podvozek:
podvozek s doplňky:
kola se vzorkem:
vzorek jsem si předem vytiskl a poté nalepil:-)
a konečně hotový model:
Pokud budete potřebovat poradit, nebo budete mít jakékoliv otázky, rád odpovím:-)

anketa

1. srpna 2006 v 11:10 | Stanislav Grim
anketa

TATRA 815 6x6 CAS 32

1. srpna 2006 v 9:39 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32-T 815 navazuje na typ CAS 32-T 148 a svoji koncepcí se řadí mezi těžké požární automobily, určené k hašení vodou i pěnou. Lze ji použít všude tam, kde je vysoké riziko požárního nebezpečí. Velké objemy nádrží hasebních látek a vysoký výkon čerpacího zařízení, které je vybaveno elektropneumatickým ovládáním, jsou předpokladem rychlé likvidace požárů i při ztížených podmínkách. CAS 32 tvoří podvozek T 815 PR 2 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu čtyřčlenné posádky, ukládací skříně, teplovodní ohřívač, nádrž na vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a lafetová proudnice.
Vysvětlení označení:
CAS-cisternová automobilová stříkačka
32-výkon čerpadla 3 200 l/min
T 815 PR 2-typ podvozku
Technické údaje automobilu:
Rozměry:
Délka 8 510 mm
Šířka 2 500 mm
Výška 3 350 mm
Světlost 325 mm
Hmotnost:
Pohotovostní 12 952 kg
Užitečná 9 440 kg
Celková 22 392 kg
Čerpací zařízení
Odstředivé jednostupňové čerpadlo je uloženo v zadní části v uzavřené kabině, která je temperovaná odpadním teplem výfukového potrubí. Čerpalo je celomosazné, s letmo uloženým oběžným kolem.Hřídel čerpadla je těsněn mechanikou (bezobslužnou) ucpávkou MU HVN 45. Plynová vývěva je montována na výfukovém potrubí motoru a slouží k zaplavení požárního čerpadla při čerpání vody z volného zdroje.
Pěnotvorné zařízení je složeno z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a pěnidlového vřetenového čerpadla, poháněného klínovým řemenem od hřídele požárního čerpadla.
Technická data čerpacího zařízení:
Jmenovitý průtok vody 3 200 l/min
Jmenovitý pracovní tlak 800 l/min
Jmenovitá sací výška 1,5 m
Průtok při zvýšeném pracovním tlaku 1 200 kPa 1920 l/min
Průtok při max.pracovním tlaku 1400 kPa s
Časovým omezením 20 min 1000 l/min
Maximální tlak čerpadla 1600 kPa
Maximální sací výška 7,5 m
Maximální průtok přiměšovače pěnidla 200 l/min
Nádrže:
Na vodu 8 200 l
Na pěnidlo 800 l
Pomocné zařízení:
výkon pěnidlového čerpadla 50 l/min
Výkon teplovodního ohřívače nádrže 18,9 kW
Ostatní technické údaje:
Max. rychlost 98 km/hod
Základní spotřeba paliva 36,6 l/km
Spotřeba při jmen.výkonu čerpadla a klidu vozidla 35 l/km