Září 2006

Požár lesa

25. září 2006 v 17:09 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 24.9. vyjela jednotka SDH Mýtná s Liaz CAS 25 na požár lesního porostu. Po příjezdu na místo události bylo po průzkumu zjištěno, že hoří cca 90m x 40m lesního porostu a rašeliny. Velitel zásahu žádá o posily a nasazuje 1x proud C. Po příjezdu další jednotky SDH Jirkov s Tatrou 815 CAS 32 byl natažen další proud C. Voda musela být dopravována kyvadlovou dopravou, a proto byla povolána HZS Chomutov s Tatrou 815 CAS 32 a natažen třetí proud C. Po hodině a půl byl požár lokalizován a po dalších dvou hodinách byl požár uhašen. Na místě zasahovalo cca 20 hasičů ze tří jednotek.

III. Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel - Letná

19. září 2006 v 19:39 | Stanislav Grim |  Soutěže, výstavy
Dne 19.9. v Praze na Letné proběhlo III. Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 14 týmů z krájů a dva týmy z HZSP AERO Vodochody a ze Slovenské republiky, hasiči Bánská Bystrica. Tato soutež probíhala ve dvou kolech- v 1. kole byly stříhány stará auta Škoda 120 a v 2. kole byly stříhány nová auta Škoda Octavie.
více informací a výsledky : www.pozary.cz

kód HAZCHEM a DIAMANT

16. září 2006 v 19:21 | Stanislav Grim |  Požární taktika
IDENTIFIKACE NL V USA A VELKÉ BRITÁNII
V tomto článku se dozvíte o označování NL, která nemá pro hasiče v Evropě skoro žádný význam.Mohlo by dojít k tomu, že přepravce zapomene vyměnit značení kódu DIAMANT, nebo HAZCHEM. A proto je zapotřebí znát tyto typy kódů.

kód DIAMANT
Systém je určen pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými látkami DIAMANT se používá k označování obalů v USA a je součástí některých databank nebezpečných látek. Slouží pro potřebu rychlé a jednoduché orientace o vlastnostech nebezpečné látky. Není určen pro přímou identifikaci látky.
Označování nebezpečných látek se provádí nálepkou ve tvaru čtverce postaveného na vrchol, který je rozdělen na čtyři další čtvercové pole, které se odlišuje od sebe barvou. V barevných polích jsou uvedeny číslice 0 až 4 přičemž platí, že čím vyšší číslo, tím, vyšší nebezpečí charakterizující dané pole. Pro označování specifického nebezpečí (bílé pole ) se nepoužívají číslice, ale symboly. Jednotlivá pole a číslice mají následující význam:

Modré pole (vlevo) - nebezpečí poškození zdraví
4- mimořádně nebezpečné!zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciální ochrany.
3- velice nebezpečné!Pobyt v zasažené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem.
2- nebezpečné!Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém ochranném obleku.
1- málo nebezpečné!Dýchací přístroj doporučen.
0- bez vlastního nebezpečí

Červené pole (nahoře) - nebezpečí požáru
4- extrémně lehce zápalný při všech teplotách
3- nebezpečí vznícení při normální teplotě
2- nebezpečí vznícení při ohřátí
1- nebezpečí vznícení při silném ohřátí
0- bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot

Žluté pole (vpravo) - nebezpečí spontánní reakce
4- Velké nebezpečí exploze!Vytvořit bezpečnostní zónu, při požáru evakuovat ohroženou oblast.
3- Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.!Vytvořit bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti.
2- Možnost prudké chemické reakce!zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze z bezpečné vzdálenosti.
1- Při silném zahřátí nestabilní!Bezpečnostní opatření jsou nutná.
0- Za normálních podmínek bez nebezpečí!

Bílé pole (dole) - další nebezpečí
Prázdné pole - k hašení lze použít vodu
W přeškrtnuté - k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci
Radioaktivní znak -při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního záření
OXY - látka působí jako silné oxidační činidlo kniha
COR - velké korosivní (žíravé) účinky
ALK - silná zásada
ACID - silná kyselina

Příklad: Chlór má v systému DIAMANT tento kód 3 - 0 - 1
To znamená že chlór je:
Velice nebezpečný-bez nebezpečí vznícení-při silném zahřátí nestabilní

HAZCHEM kód
(emergenci action code E.A.C.)
Tyto kódy se používají ve Velké Británii, a jsou určeny k používání v souladu se stupnicí HAZCHEM. Některé písmena v kódech jsou ohraničena rámečkem a barva písma je v obráceném pořadí (negativ). Tyto obrácené barevné kódy signalizují, že v případě nehořlavé nehody nevzniká toxické nebezpečí, nastává pouze rozlití. Kódy v obráceném barevném pořadí se používají jako upozornění pro policejní nebo jiné záchranné služby, které jsou seznámeny se systémem značení, ale nevozí na místo nehody dýchací přístroje. Použití obráceného kódu ukazuje, že za určených okolností mohou být některá opatření provedena bez rizika ohrožení pro osoby, které je provádějí (např:. uzavření netěsnícího ventilu nebo záchrana ohrožené osoby). Vzhledem k tomu, že při přepravě nebezpečných látek se vyskytují i další rizika ohrožení, musí osoby, které nejsou patřičně vybaveny ochrannými prostředky ihned opustit prostor jakmile byla zahájena ochranná opatření.
1-VODNÍ PROUD
2-VODNÍ MLHA
3-PĚNA
4-SUCHÁ HASIVA
V-1-exploze, kdy subjekt je rozžhavený
V-2-bod vznícení - 60,5 stupňů celsia
V-3-schopnost způsobit explozi nebo zesílit oheň při kontaktu s organickými nebo jinými hořlavinami
V-4-prudká reakce s vodou
V-5-reakce s vodou=hořlavý plyn
V-6-nebezpečí exploze prachu
Ochrana těla- ne běžné prostředky chemické ochrany,ale přetlakový
chemický oděv + IDP
IDP - dýchací přístroje, rukavice a běžné požárnické vybavení
E-1-vysoce hořlavý plyn, informovat se o specifické hodnotě
E-2-látka, která snadno exploduje nebo se vznítí
E-3-vysoce toxické nebo dusivé plyny

!!AKTUALIZACE!!

9. září 2006 v 9:48 | Stanislav Grim
Aktualizace v článku Tatra 815 AV 14.

Dopravní nehoda

2. září 2006 v 18:29 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 2.9. vyjela jednotka SDH Mýtná s technikou Liaz Cas 25 v 8:56 na dopravní nehodu v ulici Černovická. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o lehkou DN s únikem ropných látek. Jednotka odpojila akumolátor a zlikvidovala ropné látky, odstranila automobily ze silnice. Na místě byla i přítomna Policie ČR.