Říjen 2006

1. týden listopad

29. října 2006 v 17:08 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Holmatro nůžky a rozpínák

!!POZOR NOVÁ AKTUALIZACE!!

27. října 2006 v 10:30 | Stanislav Grim
Aktualizace v článku TATRA 815 AV 14
Aktualizace v galerii hasičská technika
PROSÍM O POMOC!!
Jestli máte nějaké hasičské fotky, články atd. můžete zasílat. Je tu možnost stát se redaktorem na těchto stránkách.
PŘEDEM DĚKUJI VŠEM

OPCH-90 PO

22. října 2006 v 17:24 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
OPCH-90 PO je výrobek,který představuje vysoký stupeň ochrany před působením životu nebezpečných vlivů okolního prostředí.Tento plně hermetický oděv,jestliže mírným vnitřním přetlakem a používaný výhradně s dýchacím přístrojem,Vám umožňuje vstoupit do prostředí,v němž je nebezpečí vysokých koncentrací agresivních nebo toxických látek a možnost potřísnění kapalinami.Pod oděvem se nasazuje dýchací přístroj např.:(SATURN S 7) včetně ochranné masky.
Oděv OPCH-90 PO tvoří:
-jednodílná kombinéza
-pryžové rukavice
-podvlékací rukavice
-vysoké holínky
Jednodílná kombinéza je pevně spojena s kapucí,která je opatřena velkoplošným zorníkem.Nohavice kombinézy jsou od lýtek zdvojeny, přičemž vnitřní (spodní) část,všitá do nohavice,je uzavřena a vytváří tzv. dupačky.Dupačky se fixují na nohy tkanicí,připevněnou v kotníkové části.
Vnější část nohavice (manžeta) sahá po kotníky a je ukončena pružným okrajem,který se přetahuje přes holínky.
Na levém boku od temene hlavy až po koleno je všit plynotěsný zip. Ten se překrývá po celé délce lištou ze stejného materiálu jako je oděv, našitou po jedné straně zipu.Do kapuce jsou vloženy dva výdechové ventily,zajišťující přetlak v oděvu.
Pětiprsté pryžové rukavice se v zápěstí natahují na plastikový rukávový kroužek a překrývají vnější rukávovou manžetu.Spoj se fixuje pružným páskem.
Vysoké holínky s protiskluzovou podrážkou a antistatickou úpravu se nazouvají na dupačky,zajišťující ochranu proti parám a plynům .
Přes holínky se přetahují vnější manžeta nohavice,chránicí proti vniknutí kapalin do holínky.
Spodní prádlo je dvoudílné a stejné jako podvlékací rukavice je zhotoveno z integrované pleteniny typu bavlna /polypropylen nebo jenom z bavlny.Použitý spodního prádla není nutné,oděv lze obléknout i na běžnou výstroj.
Uvnitř oděvu je v pase zabudována pružná šle,které při přetažení přes hlavu usnadňuje uživatelům menšího vzrůstu nošení oděvů.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hmotnost oděvu:3 500 g (bez dýchacího přístroje a holínek)
Hmotnost holínek:3 000 g
Přetlak v oděvu:maximálně 0,4 kPa
Materiál:Kombinéza-tkanina opryžovaná butylkaučukem s retardérem hoření
Holínky-PVC s antistatickou úpravou a ocelovou výztuží
Rukavice-butylkaučuk a retardér hoření
Barva: signální žlutá
Délka zipu: 1 400 mm
Ochrana: plně hermetický pododěvní prostor

4. týden říjen

21. října 2006 v 16:53 | Stanislav Grim |  Foto týdne
VEA-L-4-R Tom-Car PYROS 2006

ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

15. října 2006 v 19:14 | Stanislav Grim |  Požární taktika
ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU je činnost zaměřená na ukončení nežádoucího hoření (likvidace požáru). Tuto činnost provádí jednotka požární ochrany požárním útokem nebo požární obranou ve směrech nasazení.
POŽÁRNÍ ÚTOK je činnost při dostatečném množství sil a prostředků, která směřuje k zastavení šíření požáru, zmenšení plochy hoření a snížení intenzity hoření v daném směru nasazení.
POŽÁRNÍ OBRANA je činnost při nedostatečném množství sil a prostředků, která směřuje ke zpomalení nebo zamezení šíření požáru daném směru nasazení a v ochraně okolí.
VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Provádí zpravidla
- obsluha ohlašovny požáru na centrální stanici
- určený hasič na pobočné stanici
O tom, že daná jednotka má vyjet rozhoduje operační středisko záchranného sboru okresu. Po převzetí příkazu k výjezdu následuje vyhlášení požárního poplachu pomocí poplachového zařízení(poplachové světlo + zvukové zařízení -sirény, zvonky, rozhlas)
VÝJEZD JEDNOTKY
- následuje po vyhlášení poplachu a musí být proveden nejpozději do
a) 2 minut u jednotky tvořené hasiči, kteří vykonávají činnost v jednotce požární ochrany jako svoje povolání
b) 10 minut u jednotky tvořené hasiči, kteří vykonávají činnost v jednotce PO dobrovolně vedle svého zaměstnání
c) 5 minut u jednotky tvořené dle písma a) a b) nebo jsou smluvně vázáni k pohotovosti v místě svého bydliště
Každá jednotka musí výjezd neprodleně oznámit operačnímu středisku.
ČINNOST HASIČŮ PŘI JÍZDĚ K ZÁSAHU
- velitel jednotky má za povinnost zvolit časově co nejkratší trasu
- během jízdy velitel jednotky informuje ostatní příslušníky ve vozidle o situaci na místě zásahu (upřesní druhu hořícího objektu, charakteru hořlavých látek, druzích nebezpečí, vodních zdrojů apod.)
- při jízdě k zásahu musí dávat požární vozidlo výstražný zvukový signál a mít rozsvícená výstražná světla ( s výjimkou jízdy kolem divadel, kin, nemocnic apod.-předcházení paniky)
- za bezpečnost mužstva během jízdy k zásahu zodpovídá řidič vozidla (bezpečnost má přednost před rychlostí)
- zjistí-li JPO během dopravy na místo zásahu jiný požár nebo mimořádnou událost , oznámí tuto skutečnost velitel jednotky operačnímu středisku příslušnému pracovišti, které ji vyslalo. JPO je povinna ( pokud nedostane pokyn k návratu z operačního střediska ) dostavit se na místo určení
- hasiči ve vozidlech sledují během jízdy stav a upevnění technických prostředků, pozorují okolí ( dopravní nehody, vodní zdroje použitelné pro zásah, další požár…), trvale udržují spojení se základnou
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V MÍSTĚ ZÁSAHU
PRŮZKUM
- úkolem průzkumu je co nejrychleji zjistit situaci na místě zásahu. Na základě toho velitel rozhoduje o způsobu provedení zásahu.
- Průzkum se provádí ihned po příjezdu k zásahu a poté nepřetržitě až do úplné likvidace požáru a končí předáním požářiště
- průzkum provádí velitel zásahu, určený velitel jednotky - průzkumná skupina je zpravidla tříčlenná tvořená nejzkušenějšími hasiči
- cílem průzkumu je zjistit:
a) místo, počet a míru ohrožených osob, zvířat a majetku, možnost jejich záchrany nebo evakuace
b) rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořícího materiálu
c) místo, druh, množství a rizika nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu
d) ostatní podmínky pro zásah a potřebné síly a prostředky k zásahu
ZÁCHRANNÉ PRÁCE
1) ZÁCHRANNA OSOB
- záchrannou osob se rozumí činnost, jejímž cílem je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života
- provádí se současně s likvidací požáru, pokud na to stačí síly a prostředky
- osoby se zachraňují zejména z těch míst, kde požár nebo jevy s ním související bezprostředně ohrožují jejich život
- způsob záchrany určuje velitel zásahu, ebeny. Hasič ( v časové tísni )
- při záchraně se preferuje normální cesta (schodiště, okna, balkóny apod.), pokud to není možné, používají se nastavovací žebříky, vysokozdvižné plošiny, záchranné tunely, seskokové madrace a další
- vždy platí zásada: ,,nejprve uklidnit a povzbudit¨
- do předání zachráněných osob zdravotnické záchranné službě poskytují první pomoc příslušníci jednotek PO
- vždy se volí nejkratší a nejbezpečnější cesta záchrany
- velitel zásahu je oprávněn po vyčerpání všech možností přerušit tuto zásahovou činnost po dobu ohrožení, pokud s ohledem na míru ohrožení života hasičů dojde k závěru, že záchrana osob není možná
způsob záchrany osob:
- samostatný odchod způsobem a směrem určeným velitelem zásahu
- vyvedením ohrožených osob s pomocí hasičů ( při možnosti ztráty orientace nebo pokud to vyžaduje stav zachraňovaných osob)
- vynesením ohrožených osob
- použitím přenosných požárních žebříků, výškové techniky, záchranného tunelu, plachty pro seskok, seskokové matrace, lezecké techniky a prostředků
2) ZÁCHRANA ZVÍŘAT
- pokud není záchrana zvířat provedena již před příjezdem jednotky PO, velitel zásahu musí určit hrozící nebezpečí, množství zvířat, zajistit přítomnost personálu, způsob a místo evakuace a místo záchrany zvířat
při evakuaci zvířat se dodržují tyto zásady:
- spolupracujeme s obsluhujícím personálem
- záchranu provádíme bezpečnými cestami a zvířata v případě nutnosti chráníme vodou
- zvířata okamžitě vyvádíme z dosahu dýmu a zajistíme jejich hlídání
- odvážíme jen tolik kusů, kolik můžeme ihned vyvést ven
- přednostně zachraňujeme nejcennější plemena
- koně, krávy a býky vyvážíme po odvázání ven (přistupujeme k nim zepředu, protože kolem sebe divoce bijí), vepřový dobytek se snažíme vytlačit nebo vytáhnout za uši (hrozí tu riziko pokousání ), u ovcí a koz vyvedeme vedoucí zvíře, při záchraně včelstva nejprve ucpeme česna
3) ZÁCHRANA MAJETKU
- přistupujeme k ní až po provedení záchrany osob a zvířat
- evakuovaný materiál musí být zabezpečen proti povětrnostním vlivů a proti odcizení
- evakuaci materiálu provádíme v případě, pokud hrozí poškození ohněm, dýmem nebo hasební látkou a nelze-li jej jinak uchránit ( plachtou, uzavřením dveří apod. ), dále pokud je materiál překážkou při likvidaci požáru nebo jde-li o materiálu hrozící výbuchem nebo jehož hmotnost může způsobit zřícení stropů
BOJ PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU
- jeho podstatou je určení hlavního směru nasazení jednotek PO a zpravidla se poskytuje takto:
a) ohrožuje-li požár lidský život (zvířat), nasadí se síly a prostředky do takového směru, který zajistí jejich záchranu nebo zlikviduje nebezpečí ohrožují život
b) zachvátí-li požár větší část objektu a dále se rozšiřuje, nasadí se síly a prostředky na hašení v cestách požáru
c) zachvátí-li požár celý osamoceně stojící objekt a rozšíření požáru dále nehrozí, nasadí se síly a prostředky na hašení ve směru nejintenzivnějšího hoření
d) zachvátí-li požár celý objekt a je ohrožen objekt vedlejší, hašení se soustřeďuje ve směru ohroženého objektu na jeho ochranu
e) hoří-li nádrž hořlavých kapalin, nasadí se síly na ochlazování nádrže a na ochranu okolních objektů a po soustředění nezbytného množství sil se provede hašení požáru nádrže
f) pokud jsou v předpokládaném směru šíření požáru ujištěna výrobní zařízení, které mohou explodovat, nasadí se prostředky na jejich ochranu
g) jsou-li ve směru šíření požáru nebezpečné látky, nasadí se síly na jejich ochranu před účinky požáru

3. týden říjen

15. října 2006 v 11:24 | Stanislav Grim |  Foto týdne
3. týden říjen
Lukas

!!NOVÁ RUBRIKA HAS. BAZAR!!

9. října 2006 v 13:48 | Stanislav Grim
Přidána nová rubrika hasičský bazar.

Koupím

9. října 2006 v 13:45 | Stanislav Grim |  Hasičský bazar
Prosím jen hasičské věci! Vaše inzeráty budou uchovávány pouze 60 dnů. Pokud budete chtít Váš inzerát zachovat, prosím napište číslo inzerátu na mail : firepatch@seznam.cz Děkuji

Prodám

9. října 2006 v 13:45 | Stanislav Grim |  Hasičský bazar
Prosím jen hasičské věci!! Vaše inzeráty budou uchovávány pouze 60 dnů. Pokud budete chtít Váš inzerát zachovat, prosím napište číslo inzerátu na mail : firepatch@seznam.cz Děkuji

NOVÁ AKTUALIZACE

8. října 2006 v 11:57 | Stanislav Grim
Aktualizace v článku Tatra 815 AV 14
Aktualizovaná galerie hasičské techniky

2. týden říjen

8. října 2006 v 10:42 | Stanislav Grim |  Foto týdne
2. týden říjen
:-)Holmatro v akci na nový Fabii

!!BANNER!!

7. října 2006 v 19:43 | Stanislav Grim
Přidán banner, který si můžete stáhnou a dát na své stránky.

!!POZOR!!AKTUALIZACE!!POZOR!!

5. října 2006 v 18:58 | Stanislav Grim
Přidána nová složka v galerii hasičská technika.
Postupně budu přidávat fotky techniky. Můžete posílat i své fotografie z Vaší stanice!!
;-)když tak dejte vědět do komentáře a nějak se domluvíme;-)

!!AKTUALIZACE!!

1. října 2006 v 17:45 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidáná nová rubrika foto týdne.
1. týden -říjen
RZA ze stanice Chomutov