Prosinec 2007

Požár, hoření

30. prosince 2007 v 12:24 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Hoření: Samovolně probíhající oxidačně redukční reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidovadlem a při tom se uvolňuje značné množství energie ve formě tepla a světla (exotermní reakce)
Podmínky hoření: 1. hořlavá látka
2. oxidační činidlo
3. zdroj zapálení
Rozdělení látek dle hořlavosti:
  1. Látky nehořlavé - jsou to takové látky, které působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí (kámen, cihla, beton)
  2. Látky nesnadno hořlavé - jsou takové látky, které působením vysokých teplot za normálních podmínek nesnadno hoří, doutnají nebo uhelnatí a po odstranění tepelného zdroje dále již nehoří ani nedoutnají (heraklit, PVC, vulkánfíbr)
  3. Látky hořlavé - jsou to látky, které působením vysokých teplot hoří nebo doutnají a po odstranění tepelného zdroje dále nepřetržitě hoří nebo doutnají (dřevo, papír, benzín…)
Třídy požárů:
A - pevné látky
B - kapalné látky nebo přecházející do kapalného skupenství
C - plynné látky
D - lehké kovy
Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin:
I. třída - do 21 C
II. třída - od 21 do 55 C
III. třída - od 55 do 100 C
VI. třída - nad 100 C
Charakteristiky hořlavých látek:
  1. TEPLOTA VZPLANUTÍ - nejnižší teplota (u hořlavých kapalin) při které se z kapaliny uvolní tolik par, že ve směsi se vzduchem se při otevřeném plameni vznítí a při oddálení plamene hoření nepokračuje.
  2. TEPLOTA HOŘENÍ - nejnižší teplota (u hořlavých kapalin) při které se z kapaliny uvolní tolik par, že ve směsi se vzduchem se při otevřeném plameni vznítí a při oddálení plamene stále hoří.
  3. ROZSAH VÝBUŠNOSTI - u pevných hořlavých látek ve formě prachů ve směsi se vzduchem a plyny, páry ve směsi se vzduchem. Je to rozmezí mezi dolní a horní mezí výbušnosti.
  4. TEPLOTA VZNÍCENÍ - nejnižší teplota na kterou musí být látka se vzduchem zahřátá, aby se zapálila (bez vnějšího zdroje zapálení)
  5. TEPLOTA ŽHNUTÍ - u pevných hořlavých látek, nejnižší teplota horké plochy při které se usazený prach vznítí (silně závislá na tloušťce prachu)
Požár:
Požár je nežádoucí, nekontrolovatelné hoření, při kterém dochází k materiálním škodám, ke zranění nebo ke ztrátám na lidských životech. Je to proces doprovázený nejrůznějšími chemickými a fyzikálními jevy.
Pásma požáru:
1. PÁSMO HOŘENÍ - nejvyšší teplota, prostor ve kterém probíhá vlastní hoření, je ohraničeno povrchem plamene a povrchem hořící látky, ze které se uvolňují hořlavé plyny a páry (zplodiny hoření)
2. PÁSMO PŘÍPRAVY - hořlavé látky, nacházející se ve v pásmu přípravy se zahřívají od sálavého tepla z pásma hoření a připravují se k hoření (vytvářejí se podmínky k šíření požáru)
3. PÁSMO ZAKOUŘENÍ - v pásmu zakouření je koncentrace plynů životu nebo zdraví nebezpečná, teplota kouře cca 60 oC
Fáze požáru:
I. fáze - je fází od doby vzniku do intenzivního rozhoření pevných hořlavých předmětů v časovém rozmezí 3 - 10 min. Je charakterizována pomalým růstem plochy požáru, nízkou teplotou a malými škodami.
II. fáze - je charakterizována nárůstem plochy i teploty až po zasažení celé plochy
III. fáze - je fází intenzivního hoření, avšak již bez nárůstu teploty a plochy požáru
IV. fáze - je typická vyhoříváním, případně zborcení konstrukcí, dochází k poklesu teploty i zmenšení plochy požáru, až po vyhoření všech hořlavých materiálů.

4. týden prosinec

21. prosince 2007 v 10:55 | Stanislav Grim |  Foto týdne

Požár zahradní chatky

19. prosince 2007 v 13:37 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 18. 12. 2007 ve 23:30 hodin byl na tísňovou linku hasičů ohlášen plně rozvinutý požár zahradní chatky ve dvoře rodinného domu na okraji Chomutova. Požár byl tak silný, že přeskočil na vedlejší dřevěné kůlny a garáž, kde se nacházela pernatá zvěř a osobní vůz, který se podařilo zachránit.
Již z dálky byly vidět mohutné šlehající plameny, které ozařovaly noční oblohu. Po příjezdu první jednotky HZS Ústeckého kraje ze stanice Chomutov s dvěma cisternovými automobily (CAS 24 - L 101 a CAS 32 - T 815) požádal velitel zásahu o vyšší nasazení sil a prostředků PO. Na místo byla povolána posilová cisterna ze stanice Chomutov (CAS 24 - Scania)
Dále byly svolány jednotky dobrovolných hasičů z Jirkova (CAS 32 - T 815), Chomutova - (Mýtná) (CAS 24 - L 101), Černovice (CAS 32 - T 815) a podnikoví hasiči ČD z pobočné stanice Chomutov (CAS 32 - T 148). Hasiči nasadili celkem 4C proudů, soustředili se však na ochlazování vedlejší garáže, ze které byl evakuován osobní automobil a to vše za použití izolační dýchací techniky.
Likvidaci požáru stěžoval silný mráz, na místě zásahu to pak vypadalo jako na kluzišti, proto byl povolán posypový vůz z technických služeb. Po celou dobu probíhala kyvadlová doprava vody na místo požáru z hasičské stanice v Chomutově. Přesnou příčinu vzniku požáru určí hasičský vyšetřovatel.

3. týden prosinec

17. prosince 2007 v 19:13 | Stanislav Grim |  Foto týdne


Dopravní nehoda dvou automobilů

8. prosince 2007 v 17:32 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 8.12.2007 vyjela jednotka SDH Chomutov (Mýtná) na DN. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou automobilů bez zranění. Jednotka odpojila akumulátor, odklidila vozidlo z vozovky a uniklé provozní kapaliny. Pravděpodobná příčina nehody je nefungující světelná signalizace a nedání přednosti v jízdě.

1. týden prosinec

1. prosince 2007 v 10:21 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: Ross_CAS24_SDH_Přibyslav