Červen 2008

1. týden červenec

29. června 2008 v 17:34 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Hlasujte v anketě o nejhezčí techniku sboru! Hlasujte_ZDE!!!

4. týden červen

22. června 2008 v 11:01 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Hlasujte v anketě o nejhezčí techniku sboru! Hlasujte_ZDE!!!
Nový článek - Zdroje požární vody, PHZ, SHZ ZDE!!!

Zdroje požární vody, PHZ, SHZ

22. června 2008 v 10:57 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Zdroje požární vody:
Přirozené: řeky, potoky, rybníky, jezera
- obtížný přístup, různá kvalita vody
- nutno vybudovat čerpací stanoviště
Víceúčelové: vodojemy, koupaliště, bazény
- neslouží pouze pro potřebu JPO
- nutno vybudovat čerpací stanoviště
Umělé: požární studna, požární nádrže, hydranty
- pouze pro potřebu JPO
- čerpací stanoviště je již vybudované
Požární hydranty: tvoří samostatné hasící zařízení
Rozdělení:
- nástěnné hydranty
- nadzemní hydranty
- podzemní hydranty
- suchovody
Nástěnný hydrant: je umístěn ve skříni nástěnného hydrantu a používá se k odběru vody z vodovodního potrubí, v tělese hydrantu je umístěn ovládací ventil a proudnice s hadicí "C" 52mm nebo "D" 25mm
Nadzemní hydrant: provádějí se ve dvou variantách - se samostatným odvodněním nebo bez odvodnění, k obsluze slouží klíč k nadzemnímu hydrantu
Podzemní hydrant: provádějí se ve dvou variantách - se samostatným odvodněním nebo bez odvodnění, k obsluze slouží klíč k podzemnímu hydrantu
Suchovod: slouží pro dopravu vody do vyšších nadzemních pater, používá se také k dopravě vody do PP, PVP, AVP, vstup je opatřen šroubením 110mm
Polostabilní hasící zařízení PHZ:
Pevně nainstalované zařízení určené k ochranně požárně nebezpečných a těžko přístupných míst. Jeho účinnost je závislá na připojení mobilní požární techniky s dostatečným výkonem a dostatkem hasiva. Dojezd JPO musí být do 5min!
Výhodou je nízká pořizovací cena, nenáročnost na umístění, nemusí být vytápěná místnost
Druhy:
- vodní
- pěnové
Stabilní hasicí zařízení SHZ:
Používá se kdy následkem požáru:
- může dojít k výbuchu, zřícení objektu a obětem na lidských životech
- dojde k narušení pracovního režimu, důležitých technologických zařízení ( energetika, petrochemie, přečerpávací stanice,…)
- může dojít k velkým materiálním škodám (sklady, výrobny surovin, hypermarkety,…)
- je možnost hašení JPO omezena vlivem množstvím toxických látek
- objekty jsou nasyceny látkami podporující rychlé rozšíření požáru
- objekty unikátního charakteru
- tam kde bylo použito stavebních konstrukcí, které v počáteční fázi požáru ztrácejí nosnost
Systémy SHZ:
Systém předcházení: určen k omezení vzniku výbuchu nebo požáru
Systém hašení požáru: určen k plné likvidaci vzniklého ohniska hoření
Systém lokalizace požáru: zabraňuje rozšíření požáru do příjezdu JPO
Systém izolace objektu: ochlazování nebo vytvoření vodních clon k ochranně objektu před účinky vysokých teplot ( zásobníky hořlavých kapalin,…)
- SHZ je pevně zabudované zařízení určené k ochranně požárně nebezpečných a těžko přístupných míst, vybavené dostatečným množstvím hasiva
- Udává se do činnosti automaticky nebo mechanicky
- SHZ je zpravidla napojeno na EPS
- SHZ je poměrně nákladné
Druhy SHZ:
- vodní
- pěnové
- práškové
- sněhové
SHZ Sprinkler:
Nejrozšířenější SHZ
Do prostorů s požárním nebezpečím je rozvedena potrubní síť na níž jsou umístěny skrápěcí hlavice opatřeny tavným článkem nebo skleněnou ampulí.
Jakmile vzroste teplota v blízkosti hlavice dojde k roztavení kovového článku nebo k prasknutí skleněné ampule a tím se otevře skrápěcí hlavice.
Potrubí:
a) napájecí - od vodních zdrojů k řídícím ventilům
b) rozváděcí - od řídících ventilů ke skrápěcím hlavicím
- Mokrý systém - voda je v celém okruhu, je pod stálím tlakem
- Suchý systém - v potrubí je stlačený vzduch, který nejprve unikne a poté následuje voda ( výhodou je, že potrubí nezamrzne)
Skrápěcí hlavice: minimální vzdálenost mezi hlavicemi je 1,5m, hasí pouze ta hlavice která praskne
Řídící ventil: ventily rozděluje na mokré a suché, dává signál ke spuštění poplachu a otevírá napájecí potrubí
Vodní zdroje:
a) vyvýšená vodní nádrž
b) tlakové kotle
c) vodovod
d) čerpadla s jímkou nebo jiným zdrojem vody, čerpadla nebo kompresory jsou poháněny elektromotory s vlastním zdrojem
SHZ Drenčer:
Hasící zařízení s otevřenými ( drenčerovými) hlavicemi, při spuštění hašení dochází k výstřiku ze všech instalovaných hlavic. Využívají se především jako ochrana kabelových kanálů, technologií atd.
Skládá se z vodního zdroje, potrubí, řídících ventilů a hubic připevněných ke stavební konstrukci. Zařízení se ovládá ručně ( tlačítkem) nebo pomocí hlásičů.
Pěnové hasící zařízení:
Používá se u požáru uhlovodíků, pěnové soustavy se zpravidla umisťují v horní části skladovacích zařízení, při hašení se proud pěny musí nanášet do hořlavé látky nepřímo ( klouzavě)
Práškové hasicí zařízení:
Používá se v chemickém průmyslu, na hašení alkalických kovů, stlačených plynů, k ochraně skladišť zboží, plnících stanic hořlavých kapalin,….
Prášek se skladuje v ocelových zásobnících a vytlačuje ho dusík. Vypuštění prášku do prostor se řeší časovým zpožděním z důvodu bezpečnosti osob - zpoždění je stanoveno v rozmezí 10 - 30s
Plynové hasicí zařízení:
Používá se na hořlavé kapaliny, muzea, archívy, kabelové tunely,… Jako hasivo se používá CO2, dusík, argon. Hasební účinek je dusivý a nedochází k následným škodám. Využívají se dvě metody hašení - úplné zaplnění prostor plynem nebo lokální hašení. Vypuštění plynu je s časovým zpožděním z důvodu bezpečnosti osob.

2. týden červen

8. června 2008 v 18:53 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Hlasujte v anketě o nejhezčí techniku sboru! Hlasujte_ZDE!!!
Přidána nová wallpapera: ZDE!!!