Říjen 2008


Chemická služba

5. října 2008 v 19:03 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Řád chemická služby: je součástí každé JPO
Úkoly chemické služby:
a) udržovat akceschopnost S a P
b) vyřazovat staré a nakupovat nové prostředky CHS a odpovídajícím způsobem je skladovat
c) vedení předepsané dokumentace CHS
Prostředky chemické služby:
- hasiva
- dekontaminační prostředky
- neutralizační, sorpční a emulgační látky
- speciální věcné prostředky
a) detekční a měřící přístroje
b) čerpadla na nebezpečné látky bez motorového pohonu
- protichemické ochranné oděvy
- IDP
- oživovací ( křísící přístroje)
- filtrační DP
- tlakové lahve a nádoby
- kompresory
Obecné zásady používání věcných prostředků CHS:
- prostředky CHS lze do vybavení HZS krajů zařadit pouze v případě, že vyhovují technickým podmínkám pro požární ochranu
- prostředky CHS musí být používány v souladu s návodem použití výrobce
- při zjištění závady na prostředcích CHS má hasič povinnost v případě potřeby přerušit veškeré činnosti s tímto prostředkem a neprodleně informovat o závadě svého velitele
- je-li výrobcem stanovena doba životnosti prostředku nesmí se po uplynutí této doby již nadále používat a prostředek musí být vyřazen
Použití IDP:
- fyzicky, psychicky, zdravotně způsobilý ( 1x ročně zdravotní prohlídka a fyzické testy)
- starší 18 let
- odborně způsobilý ( v kurzech, nebo pravidelná odborná příprava na útvarech)
IDP nesmí používat uživatel, který:
a) se subjektivně necítí dobře ( o této skutečnosti je třeba neprodleně informovat velitele)
b) pokud požil alkohol nebo psychotropní látky
c) svým zevnějškem neodpovídá použití IDP ( úprava vlasů a vousů)
d) je těhotný případně se nachází v období 9 měsíců po porodu
IDP smí použít i osoba nezpůsobilá, ale pouze v případě zprodlení a pod dozorem osoby způsobilé.
Uživatel IDP musí:
a) znát svojí průměrnou spotřebu dýchacího média v DP který jednotka používá
b) být schopen vypočítat si vypočítat spotřebu dýchacího média v závislosti na druhu vykonávané činnosti
c) po celou dobu použití IDP sledovat svoji spotřebu dýchacího média
d) musí si ponechat na cestu zpět dvounásobné množství dýchacího média než na cestu tam
e) ponechat si dostatečné množství dýchacího média na případnou dekontaminaci
f) prakticky použít IDP
- vzduchový 1x za 3 měsíce
- kyslíkový 1x za 12 měsíců ( pouze u JPO, které mají toto IDP v použití)
Praktické použití IDP:
a) použití při reálném zásahu
b) praktické použití způsobem reálného zásahu - podmínkou zůstává vydýchání celého objemu tlakové lahve až do zaznění varovného signálu - doporučeným způsobem je pak maximální úsilí o přiblížení se k reálnému zásahu ( námětové cvičení, polygony, zátěžové testy…)
Doba použití IDP vzduchového: není omezena, snížit ji může pouze individuální dispozice jednotlivce případně při součastném použití přetlakového ochranného oděvu kapacita tlakové lahve
Doba použití IDP kyslíkového: je omezena 4 hodinami použití v průběhu 24 hodin
O použití IDP rozhoduje biletek. Uživatel o použití IDP bez vědomí velitele může rozhodnout pouze v případě nebezpečí zprodlení.
Uživatel IDP který je vybaven druhým vývodem středotlaku jej může použít , ale pouze v nouzové situaci přičemž neprodleně opustí nebezpečný prostor a o použití druhého napojení okamžitě informuje velitele.
Při zaznění varovného signálu má uživatel povinnost přerušit veškeré činnosti a neprodleně opustit nebezpečný prostor.
Použití filtračních dýchacích přístrojů:
Jsou určeny především jako prostředky vyváděcí a zasahující hasič je smí použít pouze při splnění následujících podmínek a to součastně:
a) uživatel se musí cítit subjektivně dobře
b) uživatel nesmí být pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
c) svým zevnějškem neodpovídá použití IDP ( úprava vlasů a vousů)
d) uživatel smí prostředek použít pouze v místě kde nehrozí snížení koncentrace kyslíku pod 17%
e) uživatel smí prostředek použít pouze v místě bez nebezpečí požáru nebo výbuchu
f) filtrační techniku nelze použít v místě výskytu chemické látky
g) filtrační přístroje lze použít pouze s filtrem, který odpovídá druhu nebezpečné látky
Používání protichemických ochranných oděvů:
Ochranné oděvy smí použít pouze osoba zdravotně a odborně způsobilá. Použití oděvů musí být v souladu s návodem výrobce nebo interními předpisy pro požární ochranu. Lhůta praktického použití je 1x za 6 měsíců.
Praktické použití:
a) reálný zásah
b) imitace reálného zásahu, které je zaměřena především na správný způsob oblékání, svlékání a činnost v ochranném oděvu
Použití, kontrola a údržba ochranné masky:
- druhy přidělení masek:
a) společná
b) osobně přidělená
- společná - po celou dobu použití a životnosti masky se o její bezvadný stav stará technik CHS v souladu s pravidly v řádu CHS
- osobně přidělená - uživatel má za povinnost předkládat masku ke kontrole technikovy CHS vždy nejméně
a) 1x za 6 měsíců
b) po každém reálném zásahu v IDP
c) při jakékoliv pochybnosti o jejím bezvadném stavu
Povinnost příslušníka v průběhu výkonu služby v souvislosti s použitím prostředků CHS:
1) převzít prostředky CHS
2) provést kontrolu stavu prostředků CHS
3) o případných zjištěných závadách neprodleně informovat velitele
4) v případě vlastní indispozice omezující použití prostředků CHS o této skutečnosti neprodleně informovat velitele
5) bezprostředně před použitím provést laickou kontrolu
6) při zjištění jakýchkoliv závad na prostředcích CHS v průběhu výkonu služby neprodleně informovat velitele
7) při jakékoliv indispozici v průběhu výkonu služby okamžitě informovat velitele
8) na závěr služby předat přestřelky CHS další směně