Červenec 2009

Prezentační video SDH Chomutov

29. července 2009 v 11:58 | Stanislav Grim |  Videa/Videos

3. týden červenec

19. července 2009 v 11:00 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Doplněno o TTD
Měřící a detekční technika

10. července 2009 v 12:57 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Rozdělení dle měření látek:
- OXYMETRY - měří % obsah přítomnosti kyslíku v ovzduší
- TOXIMETRY - měří přítomnost a koncentraci toxických látek v ovzduší
- EXPLOZIMETRY - měří přítomnost a koncentraci explozivních látek v ovzduší
- RADIOMETRY - měří dávku, výkon zářiče případně jsou schopny samotný zářič vyhledat
Rozdělení dle systému měření:
- RUČNÍ - ( nasávačka a detekční trubička)
- AUTOMATICKÉ - jednoduché detektory - měří pouze jednu látku
- multidetektory - měří dvě a více látek

Ruční detekční technika - nasávačka a detekční trubička
Složení přístroje:
1) vrapový vak o objemu 100ml ( vaky rozdílných výrobců mají stejný objem)
2) připojení pro detekční trubičku
3) ulamovač hrotů
4) rozpínací pružina
5) omezovací řetízky
6) detekční trubička
7) některé našívačky mohou mít i počítadlo nasátí
Příprava nasávačky před použitím:
1) provedeme proplach nasávačky - několikrát nasajeme čistý vzduch (zbavení nečistot)
2) kontrola těsnosti vaku ( zmáčkneme vak a ucpeme otvor pro detekční trubičku - po dobu 30 s nesmí dojít k přisávání vzduchu)
Postup při měření:
1) vybrání správné detekční trubičky pro měření požadovaného plynu
2) ulomení hrotů detekční trubičky
3) zasunutí detekční trubičky do otvoru v nasávačce ( správný směr zasunutí je znázorněn na detekční trubičce šipkou)
4) provedení správného počtu nasání ( je znázorněn na detekční trubičce)
5) po posledním nasátí vyčkáme 5 s a porovnáme barevné zbarvení detekční trubičky s barevnou stupnicí
6) po ukončení měření provedeme opětovný proplach

Měření pomocí nasávačky a detekční trubičky je orientační s přesností cca 60%.

Automatická detekční technika
- Oldham MX 21 - multidetektor
Tento přístroj může měřit látky za použití správných čidel pro danou látku - Cl2, O2, O3, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, HN3, NO, NO2, SO2, CH2-O-CH2, hořlavé plyny a páry
Složení přístroje:
1) Výměnná nabíjecí baterie
2) Otvory pro přístup vzduchu k čidlům (zakryto krytkou čidel)
3) Sonda
4) Konektor pro připojení na PC
5) Ovládací panel
6) LCD displej
7) Zvukový a světelný signál
Oldham MX 21 je přenosný multidetektor, pro současnou detekci čtyř plynů v různých sestavách zapojení měřících čidel v přístroji. Detektor může být používán v uzavřeném, tak i v otevřeném prostoru. Nasávání měřené atmosféry do přístroje obstarává elektrické nasávací zařízení. Detektor může být osazen až čtyřmi čidly pro detekci různých plynů. Čidla jsou usazeny v kanálech označených čísly 1-4 přičemž kanál č. 1 je určen pro čidlo na explozivní látky. Čidla v kanálech 2-4 jsou mezi sebou libovolně zaměnitelné. Kanály je možno nezávisle na sobě vypínat, je tedy možné pracovat jen s jedním čidlem ( u čidla pro explozivní látky musí být zapnuto i čidlo pro kyslík O2). Měřený obsah plynu v atmosféře každým aktivně zapojeným čidlem je zobrazován na LCD displeji, který je rozdělen do čtyř kvadrantů. Naměřené hodnoty se automaticky ukládají do paměti. Tyto údaje se mohou později nahrát do PC. Zvukový a světelný signál je spuštěn vždy, když je překročena mez jeho nastavení na příslušném čidlu daného plynu a to pro okamžitou hodnotu pro všechny kanály a také pro minimální hodnotu pouze pro O2.
-GasAlert MicroClip - multidetektor
Tento přístroj může měřit látky - H2S, CO, O2, výbušné látky
Rozsah měření:
1) H2S : 0-100 nebo 0-200 ppm
2) CO : 0-500 nebo 0-1000 ppm
3) O2 : 0-30 % objemu ve vzduchu
4) Výbušné látky : 0-100% LEL
Složení přístroje:
1) Výměnná nabíjecí baterie
2) Otvory pro přístup vzduchu k čidlům (zakryto krytkou čidel)
3) Sonda
4) Konektor pro připojení na PC
5) Ovládací panel
6) LCD displej
7) Zvukový, světelný a vibrační signál
GasAlert MicroClip je multidetekrot, který může měřit koncentraci čtyř plynů najednou pomocí výměnných elektrochemických čidel (senzorů) ( H2S, CO, O2) a výměnného katalytického čidla LEL. Přístroj v reálném čase detekuje koncentraci čtyř plynů a dolní mez výbušnosti. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LCD displeji. Překročení nastavení dolní a horní meze koncentrace plynu nebo dolní meze výbušnosti je signalizováno akustickým ( až 100 dB), vizuálním ( tři blikající segmenty na bocích přístroje) a vibračním alarmem. Nasávání měřené atmosféry obstarává elektrické nasávací zařízení. Měřené údaje jsou ukládány do přístroje a mohou být později nahrány do PC.

LEL a UEL
- LEL (Lower Explosive Limit - dolní mez výbušnosti)
- UEL (Upper Explosive Limit - horní mez výbušnosti)
Oblast výbušnosti je oblast koncentrací hořlavé látky ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, ve které dochází po iniciaci ke vznícení explozivní směsi. Tuto oblast ohraničují koncentrační hranice (meze) výbušnosti.
Dolní mez výbušnosti (LEL) je nejnižší koncentrace hořlaviny (vyjádřená v % objemu ve vzduchu nebo v g.m-3) ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, při které dojde ke vznícení explozivní směsi.
Horní mez výbušnosti (UEL) je nejvyšší koncentrace hořlaviny (vyjádřená v % objemu ve vzduchu nebo v g.m-3) ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. Pokud je koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs ani výbušná ani hořlavá. Pokud je koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti, je směs hořlavá, ale nevýbušná. Snadno se však může stát výbušnou po odpovídajícím zředění. Za nebezpečnou koncentraci se považuje již 50% hodnota dolní hranice výbušnosti. Čím je oblast výbušnosti větší, tím je látka nebezpečnější.

1. týden červenec

6. července 2009 v 14:09 | Stanislav Grim |  Foto týdne

Nový článek: Návštěva SDH Postoloprty ZDE!!!


Návštěva SDH Postoloprty

6. července 2009 v 14:03 | Stanislav Grim |  Hasičské stanice/Fire Departments
Jednotka SDH Postoloprty je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO II. Výjezdová technika na stanici: TA1 WV Transporter, který je vybaven hydraulickým agregátem Amkus s hydraulickými nůžkami, rozpínákem a dvěmi rozpínacími válci. Dalším vybavením "TAčka" jsou motorová řetězová a rozbrušovací pila, lékařské vybavení, klíny pro stabilizaci vozidla, práškové hasící přístroje, košťata a lopaty pro odstranění následků dopravní nehody. Dalším výjezdovým vozidlem je Liaz 101 CAS K 25 2500/400, která má v kabině v zadních sedadlech integrované dýchací přístroje Saturn S7. Vybavením vozidla jsou vakuová nosítka, elektrocentrála a lampy se stativem, přetlakový ventilátor Papin, motorové řetězové a rozbrušovací pily. V druhé garáži parkuje Tatra 815 CAS 32 6x6, která nedávno byla repasována od firmy ZEKA Slavičín, zvláštností je zvětšená nádrž na vodu o objemu 9000l (nádrž na pěnu je zrušena). Za Tatrou poté parkuje IFA W 50 L AZ 30. Jednotka SDH Postoloprty často vyjíždí k dopravním nehodám k blízké silnici č. 7, která je hlavním tahem do Prahy z Německa.
Tímto bych chtěl poděkovat hasičům z Postoloprt za ochotu a provedení po jejich stanici.